EXOT, 2009

Exot,2009


Výtvarnou akci realizují dva pedagogové katedry výtvarné kultury PF UJEP (Martin Mrázik a Luděk Prošek) a  studenti této katedry, v kontextu českého umění známí pod uměleckým seskupením Czakra. Akce má poukázat na existenci problematické směrnice děkana Fakulty umění a designu UJEP, která se explicitně týká umělecké ceny EXIT. Konkrétně je zacílena na tu část uvedené směrnice, v níž se z možnosti účastnit se soutěže vylučují studenti výtvarného oboru na vysoké škole, tedy např. studenti katedry výtvarné kultury PF UJEP. Motivem výtvarné akce není ublíženecké, pubertální protestování, ale důrazné ohrazení se proti pronikání nedemokratických, totalitních a elitářských tendencí do svobodného prostoru tvorby, výtvarného umění. Cena Exit, v minulosti ještě pod jiným názvem, totiž žádnou směrnici nepotřebovala a byla deklarována jako příležitost pro nejlepší výtvarné počiny studentů vysokých uměleckých škol a studentů výtvarných oborů na vysoké škole. Pokud došlo k nutnosti vymezit právní a procesní rámec pomocí závazného pravidla, směrnice, pak došlo ze strany FUDu k hrubému znesvobodnění a omezení tvůrčího prostoru. Výtvarnou akcí EXOT autoři neprotestují proti ceně EXIT. Naopak považují ji za velmi cennou a potřebnou. Ohrazují se proti takovým formám chování a jednání, které instituce, její vedoucí představitelé projevují nikoli k otevírání tvůrčího prostoru pro mladé nadané tvůrce, pro jejich motivaci, ale naopak prostor uzavírají, omezují, deformují a podmaňují si jej. Nevylučují mladého výtvarníka z tohoto svobodného tvůrčího klání na základě kvality jeho projektu, ale jen a pouze na základě příslušnosti k ušlechtilému klanu – umělecké škole, studijnímu programu. Je přitom jasnou skutečností, že na řadě vysokých uměleckých škol (AVU, FAVU, VŠUP, atd), zejména pak na Fakultě umění a designu UJEP vyučuje řada kvalitních umělců, kteří nejenže nemají vystudovanou „přípustnou“ vysokou uměleckou školu, ale mnohdy nemají vystudovaný žádný vysokoškolský studijní program/obor. To platí také pro děkana FUDU, který směrnici vydal a jenž vystudoval „pouhou“ Pedagogickou fakultu UJEP, neumělecký obor český jazyk – dějepis. V logice jím vydané směrnice by pak všichni dotčení měli tuto pedagogickou činnost na vysokých uměleckých školách ukončit a současně by neměli mít právo ani na veřejnou uměleckou činnost.


                  Za dobrovolné a účelové umělecké seskupení EXOT
                                Mgr. Martin Mrázik, Ph.D.
                              Vedoucí katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí n.L.              
http://ashi.webz.cz/exot_01.htm

Žádné komentáře:

Okomentovat